AVGprivacyverklaring

Privacyverklaring van De Levensboom Delft

 

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik je persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om je te informeren over hoe ik met persoonsgegevens omga. De Levensboom Delft hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met je gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

 

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

 

Pauline Stadhouders, De Levensboom Delft, orthopedagoog MSc (NVO) en rouwtherapeut (NVPA)

Nieuwe Plantage 28, 2611 XJ Delft, 015-8874168 (antwoordapparaat), 06-25435368, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De Levensboom Delft verkrijgt persoonsgegevens van jou, bijvoorbeeld de gegevens die je aan mij verstrekt mondeling of schriftelijk of via de email, telefoon of app. Daarnaast kan ik je persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening.

 

Persoonsgegevens

 

De Levensboom Delft verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens in een dossier:

 • Naam, adres en woonplaats gegevens
 • e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Inhoud van communicatie
 • Voortgang dienstverlening
 • Startdatum en afsluiting
 • Uitkomsten/resultaten
 • Alle overige gegevens noodzakelijk voor een goede dienstverlening.

 

Doeleinden

 

De Levensboom Delft verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

 

Grondslagen

 

Ik verwerk bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan onze overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerk ik persoonsgegevens, omdat De Levensboom Delft hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van dienstverlening;
 • De bescherming van financiële belangen;
 • De verbetering van diensten;
 • Beveiliging en het beheer van systemen.

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

 

In het kader van de dienstverlening kan De Levensboom Delft persoonsgegevens uitwisselen. De Levensboom Delft kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de accountant die de financiële zaken regelt. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

 

Tot slot kunnen je persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer De Levensboom Delft aan een wettelijke verplichting moet voldoen. De Levensboom Delft zal je gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Geheimhouding

 

Ik heb als professional (orthopedagoog en therapeut) een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met je uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou of je kind spreek. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet mij het recht om ook zonder je toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met jou om deze informatieverstrekking met je te bespreken.

 

Doorgifte van je gegevens buiten de EER

 

Je gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Hoe lang ik je gegevens bewaar

 

De Levensboom Delft zal je persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat De Levensboom Delft zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten. De wet verplicht mij om dossiers 20 jaar te bewaren.

 

Hoe ik je gegevens beveilig

Ik vind het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van je persoonsgegevens. Daarom heeft De Levensboom Delft passende beveiligingsmaatregelen genomen.

 

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden je IP-adres en de systeeminformatie van je apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kan je onze cookieverklaring raadplegen.

 

Rechten van jou en je kinderen

 

Je hebt het recht om De Levensboom Delft een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Ook kun je De Levensboom Delft verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Ook heb je het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in ga op je verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van je kinderen, worden geschaad, kan ik je verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

 

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.

Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen.

Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

 

Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

 

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door De Levensboom Delft, laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht je er met mij niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10-01-2023.

 

De Levensboom Delft kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar:

 

Pauline Stadhouders

Nieuwe Plantage 28, 2611 XJ Delft

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.